VEILIG TENNIS EN GEDRAGSREGELS

T.V. Tie-Breakers voert een preventief beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dat geldt voor iedereen: alle leden (senioren, junioren), medewerkers, vrijwilligers en externe partijen. Mensen die met minderjarige leden van Tie-Breakers werken (trainers, bestuurders en jeugdcommissie) moeten voorafgaand aan hun werkzaamheden een recente VOG (Verklaring omtrent Gedrag) overleggen.  

Vertrouwenspersoon

De tennisbond verplicht tegenwoordig elke club tot het opstellen van regels om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Die regels gelden voor iedereen: alle leden (senioren en junioren), medewerkers, vrijwilligers, trainers en andere externe partijen. Een vertrouwenspersoon kan bij lastige kwesties (denk bijvoorbeeld aan pesten, agressief gedrag of seksuele intimidatie – iets wat zowel bij jeugdspelers als bij volwassenen kan voorkomen) een belangrijke rol spelen.

  
Het bestuur heeft Vera Deltenre bereid gevonden om die rol op zich te nemen. Vera is lang werkzaam geweest als HR-adviseur en is gewend om te gaan met vertrouwelijke informatie. Zij is te bereiken via [email protected] .

Veilig tennis

T.V. Tie-Breakers wil haar spelers een veilige sportomgeving bieden. In het kader daarvan volgen wij de gedragsregels voor begeleiders, zoals de KNLTB die in samenwerking met de Internationale Tennis Federatie in de Fair Play gedragscode heeft vastgelegd. Daarnaast geldt voor ieder lid dat hij/zij zich:

- hoffelijk en respectvol gedraagt jegens anderen

- onthoudt van grievende en/of beledigende opmerkingen

- verre houdt van fysiek geweld en elke andere vorm van grensoverschrijdend gedrag.

Mocht er alsnog grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden dan kan de vertrouwenspersoon hierin een belangrijke rol spelen. Het bestuur heeft Vera Deltenre bereid gevonden om die rol op zich te nemen. Vera is lang werkzaam geweest als HR-adviseur en is gewend om te gaan met vertrouwelijke informatie. 

Zie voor meer informatie het kopje Vertrouwenspersoon onderaan deze pagina.    

Voor begeleiders heeft de KNLTB een aantal aanvullende gedragsregels opgesteld. T.V. Tie-Breakers onderschrijft deze gedragscodes onverkort. De begeleider is degene die een sportbeoefenaar in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (zoals het geval is bij training geven, coachen en/of verzorgen) op en rondom de tennisbaan.  

De belangrijkste gedragsregels voor de begeleider vermelden wij hieronder. De begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving; schept een omgeving en een sfeer waarin de sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

 • Stimuleert een sfeer waarin onderlinge en wederzijdse aanmoediging bestaat onder de spelers. Moedigt de spelers aan elkaar te respecteren en verwacht respect voor het individu, ongeacht het spel en/of prestatieniveau.

 • Behandelt alle leerlingen/spelers eerlijk en met respect binnen het verband van hun sportactiviteiten, ongeacht geslacht, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status et cetera.

 • Respecteert het privéleven van de sporter. Dringt niet verder in het privéleven van leden dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamer, douche of hotelkamer.

 • Vermijdt situaties met spelers die als compromitterend worden ervaren of zo kunnen worden opgevat.

 • Onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • Onthoudt zich van seksuele handelingen met jeugdige sporters. Seksuele relaties tussen begeleider en jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. De begeleider mag de sporter daarnaast niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.

 • Heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • Ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 • Is waakzaam op signalen van (mogelijke) overtredingen van deze gedragscode en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenspersoon van T.V. Tie-Breakers of de vertrouwenspersoon van de KNLTB.

 • Heeft de verantwoordelijkheid te handelen in de geest van deze gedragsregels in het geval hierin niet (direct) wordt voorzien.