Ereleden / leden van verdienst / vrijwilligersjaarprijs

We hebben als vereniging onze blik op de toekomst. Daardoor zijn we in staat om in het heden zoveel mogelijk plezier op en naast de baan te hebben. Daarbij nemen we de waarden en uitgangspunten uit het verleden mee en eren we leden die veel voor onze club betekend hebben.

We kennen Ereleden en Leden van Verdienste, en sinds 2015 reiken we ook de Vrijwilligersjaarprijs uit. 

  Ereleden Leden van Verdienst Vrijwilligersjaarprijs
(sinds 2015)
2002 Emilie Kuiper Robbert Crabbendam  
  Eep Lagerweij +    
2004   Rutger Schoute  
2007   Dorien Dijk  
2008 Anita van der Drift Sandra van der Brug +  
  Roemer van Oordt Irene Kuiper  
    Florien de Ruiter  
2009   Jos Sibeijn  
2013 Thecla Gieles    
2014 Robbert Schmidt    
2015     Rozan van der Veen
2016     Rob Hulst
2017     Lia Sibbel en Toke Sibbel
2018   Stella Reydon Robert Hubers

+ Overleden

Het reglement is als volgt: 

1. Ereleden en Leden van Verdienste*
1.1. Criteria voordracht
1.1.1. Een lid kan voor benoeming tot Lid van Verdienste worden voorgedragen als hij/zij voldoet de volgende criteria:
- Hij of zij heeft als lid van het bestuur of een commissie gedurende minimaal 10 jaar zich duidelijk positief onderscheiden van overige commissieleden.
- Daarbij heeft hij of zij alles in het werk gesteld om T.V. Tie-Breakers verder te ontwikkelen.
1.1.2. Een lid kan voor benoeming tot Erelid worden voorgedragen als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
Hij of zij moet minimaal voldaan hebben aan de criteria voor leden van verdienste en heeft daarnaast T.V. Tie-Breakers naar buiten toe positief onder de aandacht gebracht.
1.1.3 Uitzonderingen
In bijzondere gevallen en bij uitzonderlijke prestaties kan het bestuur afwijken van de criteria, zoals vermeld onder 1.1.1 en 1.1.2.
1.2. Voordracht voor benoeming
Bestuursleden en/of leden van de T.V. Tie-Breakers dragen binnen het bestuur leden voor die in aanmerking komen voor lid van verdienste of erelid. De voordracht moet gesteund worden door 70% van het bestuur om voor besluitvorming te kunnen worden ingebracht in de algemene ledenvergadering.
1.3. Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt uiting gegeven aan ereleden en leden van verdienste. Voor beide groepen is een (apart) presentatiebord aanwezig. Tevens wordt op de website een pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.
1.4 Vrijstelling contributie
Leden van verdienste en ereleden zijn (statutair) vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie.
 

2. Vrijwilligersjaarprijs
2.1 Algemeen
- Deze prijs kan worden uitgereikt aan leden en niet-leden die zich inzetten voor (activiteiten van) de vereniging.
- Uitreiking en bekendmaking vindt plaats in de ALV.
- Met deze prijs wil het bestuur van de T.V. Tie-Breakers het vrijwilligerswerk meer zichtbaar maken en vrijwilligers waarderen voor al het belangrijke werk dat zij binnen de vereniging en voor de leden verrichten.
2.2 Voordracht
- Eens per jaar (uiterlijk in de maand voorafgaand aan de ALV) kunnen (bestuur)leden een lid voor deze prijs bij/binnen het bestuur voordragen. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie gevraagd.
- Het bestuur neemt een besluit en maakt in de ALV bekend
welk lid de vrijwilligersjaarprijs heeft gewonnen.
2.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord)
jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. Tevens wordt op de website een
pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

3. Jeugdprijs
3.1 Algemeen
- Deze prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan eenjeugdspeler die zich heeft ingezet bij en/of voor een jeugdactiviteit.
3.2 Voordracht
- De jeugdcommissie draagt een jeugdlid voor bij het bestuur.
- De voordracht moet gesteund worden door 70% van de commissie. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie gevraagd.
- De prijs wordt uitgereikt tijdens een georganiseerde jeugdactiviteit dan wel bij een activiteit waar een groot deel van de jeugdleden en de jeugdcommissie aanwezig is.
3.3 Kennisgeving van benoeming
- In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
- In het clubhuis wordt na de uitreiking gedurende het lopende jaar (op een presentatiebord) jaarlijks uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs. -Tevens wordt op de website een pagina hiervoor ontwikkeld en onderhouden.

* Vastgesteld bij bestuursbesluit d.d. 6 januari 2015