Ereleden / leden van verdienst / vrijwilligersjaarprijs

We hebben als vereniging onze blik op de toekomst. Daardoor zijn we in staat om in het heden zoveel mogelijk plezier op en naast de baan te hebben. Daarbij nemen we de waarden en uitgangspunten uit het verleden mee en eren we leden die veel voor onze club betekend hebben.

We kennen Ereleden en Leden van Verdienste, en sinds 2015 reiken we ook de Vrijwilligersjaarprijs uit. 

  Ereleden Leden van Verdienst Vrijwilligersjaarprijs
(sinds 2015)
2002 Emilie Kuiper Robbert Crabbendam  
  Eep Lagerweij +    
2004   Rutger Schoute  
2007   Dorien Dijk  
2008 Anita van der Drift Sandra van der Brug +  
  Roemer van Oordt Irene Kuiper  
    Florien de Ruiter  
2009   Jos Sibeijn  
2013 Thecla Gieles    
2014 Robbert Schmidt    
2015     Rozan van der Veen
2016     Rob Hulst
2017     Lia Sibbel en Toke Sibbel
2018   Stella Reydon Robert Hubers
2019     Peter van Renesse van Duivenbode
2020     Fleur Baarspul
Andrea Kleverlaan
Thijs van Bemmel
2021     Femke Vogt
2022     Bill Wei

+ Overleden

Protocol benoeming leden van verdienste, benoeming ereleden en het toekennen van overige vrijwilligersprijzen  

1. Leden van verdienste en ereleden

1.1 Voordracht
Een voordracht voor een onderscheiding moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet zijn voorzien van een duidelijke en objectieve motivatie.

1.2 Beoordeling
Het bestuur beoordeelt binnen maximaal drie maanden of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde voorwaarden voldoet. De voordracht moet gesteund worden door tenminste 70% van het bestuur om voor besluitvorming te kunnen worden ingebracht in de algemene ledenvergadering.

1.3. Criteria

1.3.1 Een lid kan voor benoeming tot Lid van Verdienste worden voorgedragen als hij/zij voldoet aan de volgende criteria:
Hij of zij heeft als vrijwilliger gedurende minimaal 10 jaar zich duidelijk positief onderscheiden van overige vrijwilligers. Door zijn of haar inzet heeft T.V. Tie-Breakers zich positief verder kunnen ontwikkelen. Het voorgedragen lid heeft op dat moment geen bestuursfunctie.

1.3.2 Een lid kan voor benoeming tot Erelid worden voorgedragen als hij/zij voldoet aan de volgende criteria: Om te kunnen worden voorgedragen als erelid gelden de criteria zoals vermeld onder 2.1, maar moet er bovendien sprake zijn van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s), m.b.t. tot de inzet en/of de periode van inzet met een aantoonbare grote meerwaarde voor de vereniging. Het voorgedragen lid heeft op dat moment geen bestuursfunctie.

1.4 Kennisgeving van benoeming In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt op een presentatiewand uiting gegeven aan benoemde leden van verdienste en ereleden.

1.5 Vrijstelling contributie Leden van verdienste en ereleden zijn in het jaar van benoeming vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie (statutair). Leden van verdienste en ereleden zijn gedurende het verdere lidmaatschap vrijgesteld van de (bar)dienst.

2 Vrijwilligersprijs

2.1 Algemeen
Met deze prijs wil het bestuur van de T.V. Tie-Breakers het vrijwilligerswerk meer zichtbaar maken en vrijwilligers meer openlijk waarderen voor al het belangrijke werk dat zij binnen de vereniging en voor de leden van de vereniging verrichten.  

De vrijwilligersprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan maximaal twee leden, die zich bovengemiddeld inzetten voor (activiteiten van) de vereniging. Uitreiking en bekendmaking vindt plaats in de ALV of op een vrijwilligersbijeenkomst. De vrijwilligersprijs kan meerdere keren aan dezelfde vrijwilliger worden toegekend.

2.2 Voordracht
Eens per jaar (uiterlijk in de maand voorafgaand aan de ALV) kunnen (bestuurs)leden maximaal twee leden voor deze prijs bij het bestuur voordragen. Bij de voordracht wordt een schriftelijke motivatie geleverd. Het bestuur neemt een besluit welke voordracht(en) worden gehonoreerd en maakt in de ALV bekend aan welk lid/welke leden de vrijwilligersprijs wordt toegekend.

2.3 Kennisgeving van benoeming
In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis wordt op een presentatiewand uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs.

3. Jeugdprijs

3.1 Algemeen
Deze prijs wordt eens per jaar uitgereikt aan maximaal twee jeugdleden die zich bovengemiddeld hebben ingezet voor een jeugdactiviteit binnen of namens de vereniging.

3.2 Voordracht
De jeugdcommissie draagt maximaal twee jeugdleden voor bij het bestuur. De voordracht moet gesteund worden door ten minste 70% van de jeugdcommissie. Bij de voordracht aan het bestuur wordt een schriftelijke motivatie geleverd. De prijs wordt uitgereikt tijdens een georganiseerde jeugdactiviteit dan wel bij een activiteit waar een groot deel van de (jeugd)leden en de jeugdcommissie aanwezig is.

3.3 Kennisgeving van benoeming In de nieuwsbrief en op de website van de T.V. Tie-Breakers.
In het clubhuis op een fotowand /presentatiewand uiting gegeven aan de toekenning van deze prijs.

4. Uitzonderingen
Het bestuur kan in zeer bijzondere gevallen afwijken van dit protocol, met die verstande dat bij de benoeming van ereleden en leden van verdienste de statuten te allen tijde leidend blijven.

5. Vaststelling
Dit protocol is vastgesteld bij bestuursbesluit op 10 januari 2023.